Usługi koszenia

Oferujemy usługi koszenia pastwisk, nieużytków, rowów kosiarką bijakową. Szczegóły pod nr telefonu: 17 24364 66.

Oferta

Spółka świadczy usługi dla ludności Gminy Grodzisko Dolne w zakresie:

Zaopatrzenia w wodę - w związku z tym zajmujemy się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody . Nasz teren działania to gmina Grodzisko Dolne, oraz po kilkanaście gospodarstw w gminie Tryńcza, Leżajsk oraz kilka w gminie Żołynia. Dysponujemy dwoma stacjami uzdatniania wody: Grodzisko Górne – pobór wody z 4 studni głębinowych, oraz Zmysłówka – 2 studnie i Kopanie Grabnik – 1 studnia. Eksploatujemy około 91 km sieci wodociągowych, do których jest podłączonych około 2200 odbiorców wody.

Odprowadzania ścieków - w gminie Grodzisko Dolne ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym i w Chodaczowie siecią o łącznej długości około 90 km, gdzie po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do cieków wodnych. Do sieci przyłączonych jest około 1250 gospodarstw domowych. Czynnych jest 26 przepompowni ścieków: 6 w Grodzisku Dolnym, 2 w Górnym i 2 w Wólce Grodziskiej, 16 w Grodzisku Nowym i w Chodaczowie.

Także usługi wywozu ścieków wozem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych.
 
Budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i rozbudowy sieci.

Innych usług komunalnych, jak: koszenie poboczy dróg, terenów gminnych, obsługa terenu zbiornika ,,Czyste” w okresie letnim, obsługą targowiska gminnego i inne.

Robót remontowo-budowlanych.

Sprzedaży piasku z kopalniLaszczyny”.

Podaj stan licznika

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375532, posiada numer NIP: 8161693001, REGON: 180656560
kapitał zakładowy 5044000,00 zł, BS Grodzisko Dolne 40 9187 1024 2003 2000 1124 0001