Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 64 66, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 151,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK) przyjmuje

posegregowane u Źródła, tj. w gospodarstwie domowym mieszkańca gminy, odpady

komunalne z przeznaczeniem do dalszego zagospodarowania, utylizacji,

unieszkodliwienia lub odzysku.

PSZOK jest czynny w każdy wtorek tygodnia od godziny 13:00 do 17:00, oraz w każdą

sobotę tygodnia w godzinach od 9:00 do 13:00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

W PSZOK-u przyjmowane są włącznie następujące grupy odpadów:

 1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe w tym m.in. meble, ramy okienne, dywany, wykładziny itp.,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony pochodzące wyłącznie z pojazdów i ciągników rolniczych o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony,
 • przeterminowane leki,
 • przeterminowane chemikalia powstające lub znajdujące się w gospodarstwach domowych;
 • odpady powstające w wyniku prowadzonych we własnym zakresie przez właściciela lub posiadacza nieruchomości drobnych prac budowlanych, remontów i rozbiórek,
 • szkło okienne,
 • świetlówki i termometry,
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne
 • opakowania wielomateriałowe,
 • metale,
 • szkło,
 • odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone,
 • zimne popioły.

 

W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych, tylko i wyłącznie pochodzące z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Grodzisko Dolne, po okazaniu:

 • dowodu osobistego, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zdającego odpady komunalne, oraz
 • dokumentu potwierdzającego uiszczanie na rzecz Urzędu Gminy Grodzisko Dolne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W PSZOK-u nie będą przyjmowane:

 • Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • Odpady zanieczyszczone innymi odpadami,
 • Odpady budowlane zawierające azbest, smołę. itp.
 • Odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 • Odpady, które zostały wytworzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały przyjęte przez dostawcę odpadów od podmiotu prowadzącego taką działalność,
 • Odpady, które nie należą do grupy odpadów komunalnych wymienionych w ust.4.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK-u.

Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich

zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu i

zabezpieczenia.

Pracownik PSZOK-u ma prawo odmówić bezpłatnego przyjęcia odpadów w przypadku

występowania okoliczności, o których mowa w ust. 6, oraz niepodania, lub podania

informacji niezgodnej z prawdą, dotyczącej imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania osoby dostarczającej odpady, a także w przypadku uzasadnionej wątpliwości pracownika

PSZOK-u, że odpady mogły zostać wytworzone w związku z działalnością gospodarczą,

lub pochodzić spoza terytorium gminy.

W przypadku odmowy przyjęcia odpadów pracownik PSZOK-u sporządza protokół w

treści którego podaje dane dostawcy, rodzaj, ilość i przyczyny odmowy przyjęcia

odpadów. Protokół podpisują: pracownik i dostawca odpadów. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez dostawcę, pracownik sporządza na protokole odpowiednią adnotację o braku podpisu.

Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.

Korzystający z PSZOK-u zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu

i poleceń pracownika PSZOK-u.

regulamin PSZOK